ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

1. Tổng quát

Giao dịch được điều chỉnh bởi các Điều khoản dưới đây trừ khi Bên bán đã ký một thỏa thuận riêng với Bên mua và ý định của các bên là các điều khoản của thỏa thuận đó điều chỉnh việc phân phối các Sản phẩm bàn giao. Việc Bên mua ký Bản chào hàng, phát hành một đơn đặt hàng theo Bản chào hàng, chấp nhận bàn giao các Sản phẩm bàn giao, hoặc sử dụng và/hoặc tiếp cận các Sản phẩm bàn giao, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước, được coi là Bên Mua chấp nhận Bản chào hàng và các Điều khoản. Tất cả các điều khoản hoặc điều kiện khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc Bên bán bằng bất kỳ cách nào. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và Bản chào hàng, các Điều khoản này sẽ được áp dụng.

2. Định nghĩa

“Bên mua” có nghĩa là bên mà Bản chào hàng này đề cập đến. “Thông tin bảo mật” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến những vấn đề kinh doanh, phát triển, các bí mật kinh doanh, bí quyết, nhân sự, các khách hàng, các nhà cung cấp, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các bản vẽ, các mô tả sản phẩm, các thông tin về vận hành và kiểm thử, thông tin  và dữ liệu kỹ thuật và tất cả các thông tin khác được xác định rõ ràng là bảo mật hoặc từ hoàn cảnh tiết lộ thể hiện là bảo mật hoặc thông tin độc quyền. “Sản phẩm bàn giao” có nghĩa là các Hàng hóa và/hoặc các Dịch vụ. “Sự kiện Bất Khả kháng” là các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của Bên bán, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc từ chối hoặc thu hồi giấy phép, tranh chấp công nghiệp, không thể có nguyên liệu, các cuộc đình công của người lao động của một bên thứ ba, hỏa hoạn, chiến tranh, thiên tai, kiểm soát của Chính phủ, lỗi của mạng viễn thông công cộng hoặc internet, tấn công tin tặc, tấn công dịch vụ, virus hoặc tấn công phần mềm ác ý hoặc lan truyền hoặc mất nguồn điện. “Giá” có nghĩa là số tiền được Bên mua thanh toán theo Bàn chào hàng này (có thể thay đổi theo các Điều khoản bán hàng này).  “Hàng hóa” có nghĩa là (các) hàng hóa (bao gồm phần mềm và các chương trình) được xác định trong Bản chào hàng này sẽ được FVL cung cấp (hoặc được cấp phép, trong trường hợp phần mềm và các chương trình) theo Giao dịch. “Bản chào hàng” có nghĩa là Bản chào hàng này và các phụ lục đính kèm hoặc những hạng mục khác được Bản chào hàng tham chiếu đến nhưng ngoại trừ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bán hoặc mua hàng được in nào khác hoặc các loại tài liệu khác. “Bên bán”  có nghĩa là Công ty TNHH Fujitsu Việt nam ban hành Bản chào hàng này. “Dịch vụ” là (các) dịch vụ được quy định trong Bản chào hàng do Bên bán cung cấp bao gồm, nhưng khôi giới hạn, sửa đổi theo yêu cầu của khách hàng, lắp đặt, hòa mạng, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo. “Điều khoản” có nghĩa là Điều khoản và Điều kiện bán hàng này. “Giao dịch” có nghĩa là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bên bán và Bên mua được hình thành khi Bên mua chấp nhận Bản chào hàng và các Điều khoản này, tuân theo Điều 1. “Thời hạn hiệu lực” có nghĩa là giai đoạn hiệu lực được quy định trong Bản chào hàng, và nếu không được quy định trong Bản chào hàng, trong vòng 07 ngày kể từ ngày của Bản chào hàng.

3. Giá

Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán Giá theo đồng tiền được quy định tại Bản chào hàng.

4. Thời hạn hiệu lực

Bản chào hàng của Bên bán sẽ có giá trị trong Thời hạn hiệu lực.

5. Các thay đổi đối với Bản chào hàng

Trước khi có sự chấp nhận của Bên bán đối với Bản chào hàng, Bên bán vẫn giữ quyền thu hồi hoặc ban hành Bản chào hàng mới thay thế Bàn chào hàng đã gửi.

6. Hóa đơn và thanh toán

Bên mua sẽ thanh toán các khoản tiền được viết hóa đơn mà không có bất cứ khiếu nại, đền bù, khấu trừ nào theo thời hạn thanh toán được quy định trong Bản chào hàng. Bên mua sẽ có trách nhiệm trả lãi suất cho các khoản đã được viết hóa đơn nhưng chưa được thanh toán sau ngày đến hạn theo lãi suất 0,5% (hoặc mức cao nhất được cho phép theo luật định) cho mỗi tuần (hoặc số ngày của tuần) chậm thanh toán đến khi thanh toán.

7. Thuế

Giá không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản khác được quy định và các loại thuế nhà thầu đối với việc bàn giao các Sản phẩm bàn giao. Tất cả các thuế, phí và lệ phí sẽ được Bên mua thanh toán (trừ thuế đánh vào thu nhập của Bên bán).

8. Giao nhận, quyền sở hữu và rủi ro

Bên mua thừa nhận rằng các Giao dịch dựa trên điều kiện phải có sự hợp tác đúng hạn, thích hợp và sự cung cấp thông tin đầy đủ của Bên mua. Tất cả các ngày giao hàng chỉ là dự kiến. Trong bất cứ trường hợp nào, Bên bán sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Bên mua các thiệt hại hoặc mất mát do việc không giao hàng hoặc giao hàng chậm Sản phẩm bàn giao. Rủi ro đối với mất mát hoặc thiệt hại đối với Sản phẩm sẽ chuyển giao cho Bên mua khi bàn giao.

9. Nghiệm thu

Các Sản phẩm bàn giao dường như được nghiệm thu theo những hành động sau của Bên mua tùy theo sự kiện nào đến sớm hơn: (a) Bên mua không có phản đối bằng văn bản đối với Sản phẩm bàn giao trong vòng 5 ngày kể từ ngày bàn giao; (b) liên quan đến Hàng hóa, Bên mua thực hiện hành động không thích hợp với việc Bên bán là sở hữu của Hàng hóa; hoặc (c) Bên mua đã thanh toán cho các Sản phẩm bàn giao. Trên cơ sở nghiệm thu, Bên mua dường như từ bỏ tất cả các quyền khiếu nại chống lại Bên bán liên quan đến các Sản phẩm bàn giao.

10. Lưu kho

Nếu Bên bán không thể giao Hàng hóa vì các lý do thuộc trách nhiệm của Bên mua,  Bên bán sẽ, tùy theo sự lựa chọn của mình và trên cơ sở thông báo bằng văn bản tới Bên mua, có quyền để các Hàng hóa ở một vị trí lưu kho thích hợp. Bên mua sẽ thanh toán chi phí xử lý, bảo hiểm, lưu kho và các chi phí có liên quan khác, và sẽ gánh chịu rủi ro về mất mát hoặc thiệt hại đối với các Hàng hóa này khi Hàng hóa được để tại kho. Không có quy định nào theo Điều này ảnh hưởng đến quyền của Bên bán xuất hóa đơn cho các Hàng hóa, Hàng hóa lưu kho sẽ được coi là đã được bàn giao cho Bên mua.

11. Bất khả kháng

Bên bán sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại trong việc bàn giao Sản phẩm bàn giao khi sự trì hoãn hoặc thất bại này là do Sự kiện Bất khả kháng. Nếu xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, thời điểm bàn giao sẽ được gia hạn cho đến khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt. Bất kể có quy định trái ngược, Bên bán sẽ có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào trong và sau khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, hủy bỏ Giao dịch hoặc bất kỳ phần nào của Giao dịch mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý.

12. Dịch vụ

Bên mua sẽ bố trí sẵn các cán bộ và nguồn lực thích hợp và cho phép quyền truy cập ngay lập tức đối với các thông tin và thiết bị khi Bên bán có thể yêu cầu một cách hợp lý để thực hiện dịch vụ. Bên bán có quyền tính khoản phí bổ sung thích hợp trong trường hợp điều chỉnh hoặc trì hoãn trong việc thực hiện Dịch vụ do lỗi của Bên mua. Bên bán sẽ thực hiện Dịch vụ với sự cẩn trọng và kỹ năng thích hợp và thực hiện tất cả các bước thích hợp để tránh hoặc cải thiện sự sai sót khi thực Dịch vụ. Nếu Bên mua cản trở Bên bán thực hiện các Dịch vụ, và không khắc phục được sự cản trở này trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên bán thông báo cho Bên mua, Bên bán có quyền chấm dứt Giao dịch ngay lập tức.

13. Các Dịch vụ bảo trì

Nếu các Dịch vụ bao gồm các dịch vụ bảo trì, các điều khoản của Phụ lục A sẽ được áp dụng.

14. Bảo mật

Mỗi bên đồng ý rằng tất cả các Thông tin bí mật được một bên tiết lộ sẽ chỉ được tiết lộ cho những người nhân viên, chi nhánh, nhà tư vấn, nhà thầu, nhà thầu phụ là những người có nghĩa vụ giữ bí mật, tuyệt đối trên cơ sở cần phải biết và chỉ cho mục đích đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Giao dịch.

15. Bảo hành của nhà sản xuất cho Hàng hóa

Bảo hành cho Hàng hóa được quy định cụ thể tại Bản chào hàng, hoặc nếu không quy định tại Bản chào hàng, theo quy định của nhà xản xuất Hàng hóa. Bên bán sẽ theo quyết định của mình sửa chữa hoặc thay thế  bất kỳ Hàng hóa nào mà Bên mua đã thông báo cho Bên bán là không phù hợp với bảo hành của nhà sản xuất trong suốt giai đoạn bảo hành được áp dụng và Bên bán đã xác định là hỏng hóc. Sản phẩm được thay thế sẽ được bảo hành theo thời gian bảo hành còn lại của Hàng hóa ban đầu.

16. Giới hạn trách nhiệm

Loại trừ chết hoặc thương tật về con người gây ra bởi sự cẩu thả của Bên bán, tổng trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bên bán cho bất cứ khiếu nại nào phát sinh và liên quan đến Giao dịch (có hay không theo hợp đồng, trách nhiệm dân sự hoặc hình thức khác) được giới hạn tối đa bằng (a) Giá mà Bên mua đã thanh toán cho Hàng hóa đối với Hàng hóa; (b)Giá mà Bên mua đã thanh toán cho các Dịch vụ liên quan đến các Dịch vụ (loại trừ các dịch vụ bảo trì); và (c) Giá dịch vụ bảo trì hàng năm mà Bên mua đã thanh toán trong năm mà thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh liên quan đến các dịch vụ bảo trì. Bất kể có quy định trái ngược trong Điều khoản này, trong mọi trường hợp Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại trong sản xuất, thiệt hại khi dừng kinh doanh, mất mát dữ liệu, mất lợi nhuận, mất khoản tiết kiệm đã được dự tính, mất sự tín nhiệm hay các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí mang tính hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên và không trực tiếp, thậm chí Bên bán biết được khả năng xảy ra các thiệt hại này.

17. Bảo đảm

THEO PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, BẢO ĐẢM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG BAO GỒM VÀ RÕ RÀNG THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BÊN BÁN KHÔNG THỪA NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN CHO BẤT KỲ AI KHÁC THỪA NHẬN VỀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BÀN GIAO.

18. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bên bán và các nhà cấp phép của Bên bán vẫn giữ tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các Sản phẩm bàn giao. Tuân theo Điều khoản này và các điều khoản cấp phép khác được cung cấp cho Bên mua, Bên mua được trao giấy phép không chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng Sản phẩm bàn giao, theo cách thức, cho mục đích, và trong đất nước mà Sản phẩm bàn giao được bàn giao lần đầu. Nếu bất kỳ Hàng hóa nào được sản xuất hoặc Bên bán cung cấp đáp ứng chi tiết kỹ thuật hoặc yêu cầu đặc biệt của Bên mua, Bên mua đồng ý miễn, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bên bán không bị thiệt hại đối với tất cả các hành động, khiếu nại và yêu cầu liên quan đến vi phạm thực tế hoặc vi phạm được xác nhận về quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba do sự sản xuất, bán hàng hoặc sử dụng những Hàng hóa này, mà những khiếu nại này chống lại Bên bán. Bên mua sẽ thực hiện tất cả các hướng dẫn thích hợp mà Bên bán đưa ra theo thời gian liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ của Bên bán và các nhà cấp phép của Bên bán.

19. Hủy bỏ tín dụng

Bất kể có quy định tại Điều 6, Bên bán bảo lưu quyền tại mọi thời điểm hủy tín dụng cấp cho Bên mua do sự không thực hiện của Bên mua trong việc thanh toán Sản phẩm bàn giao  khi đến hạn hoặc cho bất cứ lý do nào khác được cho là tốt và cần thiết cho Bên bán, và trong trường hợp này các chuyến hàng tiếp theo sẽ được thanh toán khi bàn giao.

20. Các quy định về xuất khẩu

Bên bán thực hiện chính sách tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định về xuất khẩu của Mỹ, Nhật, Việt nam và các quốc gia khác liên quan đến việc mua và bán các Hàng hóa. Nếu Bên bán bán lại hoặc chuyển giao quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng Hàng hóa (toàn bộ hoặc từng phần) tới một bên thứ ba hoặc xuất khẩu các Hàng hóa, Bên mua sẽ tuân thủ chặt chẽ các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, Nhật bản, Việt nam và các quốc gia có thể áp dụng liên quan đến việc mua, bán và sử dụng các Hàng hóa. Bên mua sẽ không xuất khẩu, tái xuất, bán lại, vận chuyển hoặc chuyển giao Hàng hóa cho một bên thứ ba nếu Bên mua biết hoặc có lý do để tin rằng Hàng hóa sẽ được dùng liên quan đến hạt nhân, vũ khí hóa học hoặc sinh học, cho công nghệ tên lửa hoặc cho ứng dụng quân sự hoặc cho lý do khác có thể tạo ra sự vi phạm các luật , quy định hoặc quy tắc liên quan đến xuất khẩu hoặc sự vi phạm giấy phép liên quan đến xuất khẩu hoặc yêu cầu về giấy phép. Bên mua miễn, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bên bán không bị thiệt hại về những hành động, khiếu nại và yêu cầu chống lại Bên bán liên quan đến việc Bên mua vi phạm Điều khoản này và/hoặc bất kỳ hành động hoặc sự chểnh mảng mà Bên mua phải có trách nhiệm.

21. Kiểm toán

Trong thời hạn 07 năm hoặc dài hơn theo yêu cầu của luật, Bên mua phải lưu giữ tất cả các hồ sơ về mỗi Giao dịch và tuân thủ theo Điều 20 và 22. Theo yêu cầu của Bên bán, Bên mua phải cung cấp cho Bên bán và các nhà kiểm toán, thanh tra, các đại lý và các đại diện nội bộ hoặc thuê ngoài của Bên bán quyền vào cơ sở của Bên mua tại các thời điểm thích hợp và với thông báo hợp lý để kiểm tra các hồ sơ này mà không phát sinh thêm chi phí cho Bên bán.

22. Tuân thủ Pháp luật và Trách nhiệm Xã hội của Công ty

Bên mua, tại bất kỳ thời điểm nào và trong suốt thời hạn Giao dịch, tuân thủ (a) tất cả các luật áp dụng, quy định, các tiêu chuẩn nước sở tại và các chính sách của chính phủ, các hướng dẫn, các tiêu chuẩn thực hành, và (b) tất cả các hướng dẫn, các chính sách, và các tiêu chuẩn thực hành, được quy định bởi Bên bán, bao gồm nhưng không giới hạn những quy định tìm thấy tại http://www.fujitsu.com/global/about/philosophy/. Bên mua sẽ không đề xuất đưa cho bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Bên bán bất kỳ khoản tiền thưởng, đền bù, quà tặng, trả công hoặc lợi ích cho các mục đích ảnh hưởng đến người liên quan đến Giao dịch. Bên mua sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của Bên mua sẽ không chấp nhận các khoản tiền thưởng mà ảnh hưởng đến tính công bằng hoặc tạo ra sự xung đột về lợi ích hoặc hình thành việc hối lộ hoặc hành động không đúng, liên quan đến Giao dịch. Bên mua tại bất kỳ thời điểm bài tuân thủ các luật được áp dụng liên quan đến chống hối lộ bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách của Công ước OECD chống tham nhũng, Bộ luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ, Bộ luật Hối lộ của Anh và Bộ luật Ngăn ngừa Tham nhũng của Singapore (“Các Luật chống Hối lộ được Áp dụng”). Bên mua sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động, thực hành hoặc tiến hành nào cấu thành tội phạm theo Các Luật Chống Hối Lộ được Áp dụng. Bên mua có trách nhiệm duy trì trong suốt thời hạn của Giao dịch các chính sách và thủ tục riêng của bản thân để đảm bảo sự tuân thủ Các Luật chống Hối lộ được Áp dụng và sẽ thi hành  chúng  khi thích hợp. Bên mua phải có trách nhiệm (i) không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động không tự nguyện dưới mọi hình thức; (ii) đối xử với tất cả các nhân viên của mình bằng nhân phẩm và sự tôn trọng; (iii) không phân biệt đối xử bất hợp pháp khi tuyển dụng và thực hiện thuê nhân viên; (iv) cung cấp cho nhân viên của mình một nơi làm việc an toàn và lành mạnh; (v) không tha thứ hoặc được tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng hoặc hối lộ nào; và (vi) tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn môi trường được áp dụng.

23. Toàn bộ Thỏa thuận

Bản chào hàng và các Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên đối với các vấn đề của Giao dịch và thay thế tất cả các thảo luận, trao đổi, đàm phán, thu xếp, hiểu biết và thỏa thuận trước đây giữa các bên. Mỗi bên thừa nhận rằng khi tham gia vào Giao dịch, bên đó không dựa vào trình bày, bảo đảm hoặc cam kết khác bằng miệng hoặc văn bản mà không được quy định trong Bản chào hàng hoặc các Điều khoản. Bên mua đồng ý rằng chỉ các khiếu nại liên quan đến trình bày và bảo đảm của Bên bán được quy định trong Điều khoản này sẽ là việc vi phạm hợp đồng, và khước từ tất cả các quyền và giải pháp có thể thích hợp liên quan trừ khi không có quy định nào tại Điều này giới hạn hoặc không bao gồm trách nhiệm do gian lận.

24. Chấm dứt và Hủy bỏ

Bên mua sẽ không hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt Giao dịch mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên bán. Một trong hai bên có thể chấm dứt Giao dịch bằng văn bản thông báo cho bên kia nếu bên kia (a) trở nên mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, nộp hồ sơ để tái tổ chức theo luật phá sản hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ; hoặc (b) không khắc phục được một sự vi phạm nghiêm trọng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên chấm dứt thông báo bằng văn bản. Khi kết thúc Giao dịch vì bất kỳ lý do nào, Bên mua sẽ trả cho Bên bán Giá của phần Sản phẩm bàn giao đã được giao/thực hiện. Ngoài ra, Bên mua có nghĩa vụ bồi hoàn cho Bên bán tất cả các chi phí (bao gồm cả phí hủy, nếu đã được nêu tại Bản chào hàng), thiệt hại và/hoặc các yêu cầu bồi thường liên quan đến hoặc phát sinh từ việc chấm dứt Giao dịch.

25. Nhà thầu phụ

Bên bán có thể sử dụng các nhà thầu phụ để bàn giao/thực hiện các Sản phẩm bàn giao.

26. Luật điều chỉnh và Trọng tài

Bản chào hàng và Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Giao dịch này, bao gồm bất kỳ nghi vấn nào liên quan của sự tồn tại, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được gửi đến và giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà nội theo quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm. Phán quyết của Trọng tài sẽ là là cuối cùng và ràng buộc các Bên.

27. Điều khoản chung

Tính Hợp pháp. Nếu bất kỳ Điều nào của Điều khoản này bị tòa án hoặc cơ quan xét xử có thẩm quyền tuyên bố không có giá trị, không hợp pháp hoặc không thể thực hiện, thì Điều này sẽ, theo phạm vi được yêu cầu, dường như không tạo thành một phần thỏa thuận giữa các bên, và giá trị và hiệu lực của các Điều khác sẽ không bị ảnh hưởng. Sửa đổi và Điều chỉnh. Không sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Bản chào hàng hoặc Điều khoản ràng buộc trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của mỗi bên. Nhân viên của Bên bán không được phép tham gia vào thoả thuận cam kết bằng miệng hoặc để đảm bảo bằng miệng vượt quá nội dung của hợp đồng bằng văn bản. Người bán có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao tất cả hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Giao dịch khi cung cấp cho Người mua thông báo trước bằng văn bản. Từ bỏ. Việc Bên bán không thực hiện và chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Bản chào hàng này hoặc theo Điều khoản sẽ không được coi như một sự khước từ; hoặc việc không thực hiện bất kỳ một phần hoặc bất kỳ quyền nào cản trở việc thực hiện bất kỳ quyền nào khác. Các biện pháp khắc phục trong Điều khoản này là tích luỹ và không loại trừ các biện pháp khắc phục theo quy định của luật pháp. Vẫn còn hiệu lực. Bất kể có quy định trái ngược theo Điều khoản này, việc hết hạn hoặc chấm dứt bất kỳ Đơn đặt hàng nào sẽ không ảnh hưởng hoặc gây phương hại đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này mà được thể hiện minh thị hoặc có hàm ý là tiếp tục có hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt.

 

PHỤ LỤC A

A. Các Dịch vụ Bảo trì

Dịch vụ Bảo trì bao gồm: (a) kiểm tra, thử nghiệm và chẩn đoán (tại chỗ hoặc từ xa) lỗi bất kỳ của sản phẩm mà Bên mua đã thông báo (không bao gồm vật liệu/ các linh kiện tiêu hao như băng mực, trống, giấy, đầu máy in, bánh răng in, trục lăn, chuột và các công cụ ghi âm từ tính, pin, v.v…); (b) việc sửa chữa, thay thế các bộ phận, làm vệ sinh, bôi trơn hoặc điều chỉnh khi cần thiết do FVL thực hiện nhằm xử lý lỗi Sản phẩm; và/hoặc (c) khi Hàng hóa bao gồm phần mềm, việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sửa chữa, qua điện thoại và email khi Bên bán cho là cần thiết, giúp cho Phần mềm hầu về cơ bản phù hợp với các thông số kỹ thuật vận hành, tuy nhiên dịch vụ này không bao gồm việc cung cấp phiên bản mới, phiên bản nâng cấp, dịch vụ nâng cấp và thay đổi chức năng đối với Hàng hóa.

B. Điều kiện của Dịch vụ Bảo trì

Dịch vụ bảo trì sẽ được cung cấp theo yêu cầu của Bên mua trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 5h chiều, từ Thứ hai đến Thứ sáu (trừ ngày lễ), trừ khi được quy định khác trong Bản chào hàng. Bên bán sẽ cố gắng hợp lý để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ bảo trì. Dịch vụ bảo trì thực hiện ngoài thời gian nêu trên sẽ được tính phí theo mức quy định hiện hành của Bên bán.

C. Các Dịch vụ loại trừ

Các dịch vụ bảo trì không bao gồm: (a) sơn hoặc làm lại bề mặt Hàng hóa; (b) định vị lại hoặc vận chuyển Hàng hóa; (c) công việc điện bên ngoài Hàng hóa; (d) cung cấp các thiết bị để sử dụng gắn liền với Hàng hóa bao gồm cung cấp các thiết bị ngoại vi và vật tư tiêu hao, băng để sửa chữa/thay thế, băng mực in, đầu in và trống in; và (e) bất kỳ sự cải tiến, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ hay đính kèm Hàng hóa; (f) các vật tư tiêu hao như pin hoặc chất phủ bảo vệ được thiết kế giảm giá trị theo thời gian, trừ khi sự cố đã xảy ra do khuyết tật vật liệu hoặc tay nghề; và (g) sửa chữa lỗi bất kỳ của Hàng hóa gây ra do: (i) Bên mua không duy trì được môi trường phù hợp theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, chẳng hạn như không duy trì được nguồn điện, điều hòa không khí hay sự kiểm soát độ ẩm; (ii) Bên mua không chú ý, hoặc vận hành sai, hoặc không thể vận hành được Hàng hóa theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cho các mục đích đã đồng ý; (iii) nhờ một bên thứ ba điều chỉnh, cải tiến, xáo trộn hoặc bảo trì Hàng hóa, mà không được ủy quyền của Bên bán; (iv) cài đặt lại, định vị lại và/hoặc gỡ bỏ Hàng hóa trừ phi do chính Bên bán thực hiện; (v) những thiết bị hoặc phần mềm bị lỗi/hoặc không được phép nhưng lại đưa vào sử dụng kèm với Hàng hóa; (vi) bất kỳ thiệt hại do tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, cháy, tiếp xúc chất lỏng, trận động đất, sét, lửa, gió, vận chuyển, phá hoại, trộm cắp hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác; (vii) khắc phục hoặc cài đặt lại các dữ liệu hay chương trình bị mất hoặc hỏng do sự cố hoặc lỗi của Hàng hóa mà không hề có sẵn dữ liệu sao lưu thích hợp; (viii)quản trị hệ thống hoăc quản trị cơ sở dữ liệu trên hệ thống; (ix) cải thiện chức năng và yêu cầu thay đổi đối với hệ thống hiện thời; (x) các gói quản trị cơ sở dữ liệu (backend) của bên thứ ba không phải do Bên bán cài đặt hoặc cung cấp; (xi) những thay đổi hoặc sửa đổi về thông số kỹ thuật; (xii) bảo trì các thiết bị ngoại vi, linh kiện bổ sung, thiết bị, thiết bị đi kèm hoặc các thiết bị khác không phải do Bên bán cung cấp và/hoặc không tạo thành một bộ phận của Hàng hóa; (xiii) những công việc điện hoặc môi trường khác bên ngoài Hàng hóa; (xiv) Bên mua từ chối chấp nhận phiên bản mới hoặc phiên bản cập nhật của Hàng hóa; và (xv) thiệt hại thẩm mỹ, bao gồm nhưng không giới hạn các vết trầy xước và vết nứt. Ngoài ra, Bên bán có quyền áp phí bổ sung nếu dịch vụ bảo trì được cung cấp trong tình huống một công nhân bất kỳ có năng lực và tay nghề thích hợp đánh giá yêu cầu của Bên mua là không cần thiết.

D. Nghĩa vụ của Bên mua

Bên mua cam kết hợp tác với Bên bán bằng cách: (a) cấp cho Bên bán quyền truy cập vào Hàng hóa và bất kỳ sự trợ giúp nào (bao gồm cung cấp nhân lực của Bên mua đã quen với Hàng hóa) khi Bên bán yêu cầu hợp lý tại từng thời điểm; (b) chuẩn bị sẵn các thiết bị và phương tiện mà Bên bán có thể yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn không gian lưu trữ thích hợp, thiết bị văn phòng, ổ cắm điện, và các thiết bị viễn thông; (c) chuẩn bị sẵn sàng Hàng hóa và cung cấp tất cả các tài liệu và các thông tin khác theo yêu cầu của Bên bán; (d) không cho phép bất kỳ nhân viên nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của Bên bán được cải tiến, điều chỉnh hay sửa chữa Hàng hóa; (e) duy trì và vận hành Hàng hóa một cách chính xác và thận trọng theo đúng hướng dẫn vận hành, và bảo đảm chỉ những nhân viên có năng lực và được đào tạo mới được phép vận hành Hàng hóa; (f) không đưa vào sử dụng cùng Hàng hóa bất kỳ thiết bị phụ kiện hoặc sản phẩm bổ sung nào ngoài những hàng hóa do FVL cung cấp hoặc chấp nhận cho sử dụng bằng văn bản; (g) thông báo cho Bên bán bằng văn bản về bất kỳ sự di chuyển/định vị lại của Hàng hóa; (h) bảo đảm duy trì các điều kiện môi trường thích hợp cho Hàng hóa, và các điều kiện tốt cho nơi đặt Hàng hóa, dây cáp và các phụ kiện gắn với Hàng hóa và nguồn điện cung cấp cho Hàng hóa; (i) bảo đảm rằng bề măt bên ngoài Hàng hóa được giữ sạch và luôn trong điều kiện tốt, và tiến hành những đợt bảo trì nhỏ theo đề xuất của Bên bán; và (j) lưu giữ những bản sao lưu của các chương trình, cơ sở dữ liệu và bản ghi trên máy tính của Bên mua, theo đúng tiêu chuẩn máy tính tốt nhất và Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào đối với các chương trình, dữ liệu và tệp tin của Bên mua.

E. Thay thế các Linh kiện

Bên bán có quyền cung cấp linh kiện thay thế mới hoặc đã được sửa chữa lại trong quá trình thực hiện các trách nhiệm theo Giao dịch này. Để tránh nghi ngờ, trừ khi được thỏa thuận khác giữa các bên, tất cả những linh kiện được thay thế đó sẽ trở thành tài sản của Bên bán.

F. Thay đổi về Kỹ thật/An toàn và các Bản vá Phần mềm

Nếu Bên mua chấp thuận, Bên bán sẽ cài đặt những thay đổi về an toàn/kỹ thuật và các bản vá phần mềm đối với Hàng hóa khi Bên bán cho là cần thiết, và Bên mua sẽ là người chi trả cho các khoản phí bổ sung này.

G. Khắc phục

Nếu Bên bán vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Phụ lục A, Bên bán sẽ theo lựa chọn của mình (a) thay thế Hàng hóa bị lỗi hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hóa; (b) thực hiện lại các dịch vụ bảo trì; hoặc (c) hoàn lại phần Giá chưa sử dụng mà Bên mua đã trả cho các dịch vụ bảo trì trong năm mà thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh.

H. Thời hạn Bảo trì

Các dịch vụ bảo trì được cung cấp trong khoảng thời gian nêu trong Bảng Chào hàng. Việc gia hạn hoặc gia hạn dịch vụ bảo trì phải được sự thoả thuận giữa các bên. Nếu một Hàng hóa đạt hoặc đã kết thúc vòng đời hoặc kết thúc vòng đời hỗ trợ trong Thời hạn Bảo trì, Bên bán và Bên mua sẽ đàm phán một cách trung thực để Bên bán tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho việc tiếp tục các dịch vụ bảo trì. Bất kể có quy định trái ngược với điều này, Bên mua sẽ không được hoàn trả nếu Dịch vụ Bảo trì bị hủy bỏ hoặc chấm dứt theo sự tùy ý của Bên mua hoặc nếu Bên bán chấm dứt Giao dịch vì lý do được quy trách nhiệm cho Bên mua.